:type Numerieke indicator

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

Afhankelijk van de energie-eenheid en zijn eigenschappen zijn er verschillende numerieke indicatoren voor de energie-eenheid beschikbaar

Geldige waarden
#waardebeschrijvingtoelichting
1K-peil

peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw zoals dat gedefinieerd is volgens de Belgische norm of de door de Vlaamse overheid vastgelegde specificaties.

dimensieloos

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

2S-peil

De S-factor bestaat uit de som van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en de fundamentele netto-energiebehoefte voor koeling, waarbij factoren in rekening gebracht worden die gelinkt zijn aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Zo worden de transmissieverliezen, infiltratieverliezen en zonnewinsten in beschouwing genomen.

dimensieloos

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391 (vanaf 1 jan 2018) en op EPC (vanaf 1 jan 2019)

3E-peil

peil dat de globale energetische prestatie weergeeft en uitgedrukt wordt door de verhouding van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik tot een referentiewaarde

dimensieloos

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

4aandeel hernieuwbare energie

minimum aandeel energie die uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald.

dimensieloos (samenvatting van het resultaat op vlak van hernieuwbare energie voor alle installaties waarop het attest betrekking heeft)

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

5netto energiebehoefte

jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming, berekend volgens bijlage V bij het Energiebesluit.

Deze wordt uitgedrukt in kWh/m².

uitgedrukt in kWh/m².jaar

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

6installatie-eisen bij renovatieinstallatie-eisen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

dimensieloos (samenvatting van het resultaat op vlak de installaties bij renovaties voor alle installaties waarop het attest betrekking heeft)

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

7Kengetal: primair energieverbruik

Dit is het jaarlijks karakteristiek primair energieverbruik uitgedrukt in kWh/m².

Het kengetal geeft het berekende energieverbruik per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte weer. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en
dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening van het kengetal wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Het kengetal krijgt een plaats op de kleurenbalk, die gaat van groen tot rood. Een
kengetal in de groene zone wijst op een energiezuinige woning. Een woning in de rode zone is energieverslindend.
Op de kleurenbalk staan referentiewaarden, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.

uitgedrukt in kWh/m²

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

8risico op oververhitting

indicator die het risico op oververhitting weergeeft (in Kh), berekend volgens bijlage V bij het Energiebesluit.

uitgedrukt in Kh

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

9ventilatie-eis

De ventilatie-eis is voor elk project van toepassing, uitgezonderd een verbouwing aan een gebouw met bestemming 'industrie'.

  • Bij een renovatie, moeten alle droge ruimten waar ramen vervangen of toegevoegd worden minimale toevoeropeningen voorzien worden en in alle nieuwe ruimten moeten minimale toe-en afvoervoorzieningen geplaatst worden.
  • Bij nieuwbouw of gelijkwaardig (bv. grote uitbreidingen) moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.
  • Bij ingrijpende energetische renovaties moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.

dimensieloos (samenvatting van het resultaat op vlak de ventilatie-eisen voor alle ruimtes waarop het attest betrekking heeft)

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

10totaal primair energieverbruikTotaal primair energieverbruik.

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

11primair energieverbruik ruimteverwarming

Primair energieverbruik voor ruimteverwarming

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

12primair energieverbruik sanitair warm water

Primair energieverbruik voor sanitair warm water

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

13primair energieverbruik hulpenergie

Primair energieverbruik voor sanitair warm water

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

14primair energieverbruik koeling

Primair energieverbruik voor koeling

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

15primair energieverbruik PV panelen

Primair energieverbruik voor PV panelen

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

16primair energieverbruik WKK

Primair energieverbruik voor WKK

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in MJ

17gemiddeld installatierendement voor ruimteverwarming

het gemiddelde installatierendement voor ruimteverwarming is een indicatie voor de energiezuinigheid verwarmingsinstallatie

Van toepassing op EPC


18energieprestatieruimteverwarmingBeschrijving van hoe de woning volledig of deels verwarmd wordt. Tekstuele beoordeling van de energiezuinigheid van de installatie en het voldoen aan de Vlaamse Doelstelling.Van toepassing op EPC
19CO2 emissie

De CO² emissie is een maat voor de impact van het gebouw(eenheid) op het milieu. De CO2 emissie wordt bepaald op basis van een kengetal per energiedrager. Het is de som van het totaal jaarlijks energieverbruik per brandstof vermenigvuldigd met een kengetal per brandstof.

Van toepassing op EPC

uitgedrukt in kg.

Impact op milieu (CO2 emissie):
• grenswaarde voor energiezuinig: 9000 kg
• grenswaarde voor niet-energiezuinig: 30000 kg


20U- en R-waarden

De energieprestatieregelgeving legt maximale U-waarden en minimale R-waarden op aan de scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur ...).

Voor bepaalde scheidingsconstructies worden maximale warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) opgelegd; voor andere scheidingsconstructies gelden minimale warmteweerstanden (R-waarden).

dimensieloos (samenvatting van het resultaat op vlak van de U- en R-waarden voor alle constructiedelen waarop het attest betrekking heeft)

Van toepassing op /wiki/spaces/INF/pages/21496391

21gemiddelde U-waarde schil

De oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van de eenheid

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

Energiezuinigheid gebouwschil (gemiddelde U-waarde):
• grenswaarde voor energiezuinig: 0,6275
• grenswaarde voor niet-energiezuinig: 1,8775

22gemiddelde U-waarde dakenDe oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van het type 'dak'  voorkomend in de eenheid (zoals bijvoorbeeld hellend dak, plafond, plat dak, ...). Tussenvloeren worden niet in beschouwing genomen.

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

23gemiddelde U-waarde gevelsDe oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van het type 'gevel'  voorkomend in de eenheid (zoals bijvoorbeeld buitenmuren naar buitenomgeving, muren grenzend aan kelder, aan grond, ...).  Binnenmuren worden niet in beschouwing genomen.

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

24gemiddelde U-waarde venstersDe oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van het type 'venster'  voorkomend in de eenheid.

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

25gemiddelde U-waarde beglazingDe oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van het type 'beglzaing'  voorkomend in de eenheid 

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

26gemiddelde U-waarde deuren, poorten, panelenDe oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van het type 'dueren'  voorkomend in de eenheid (zoals bijvoorbeeld deuren, poorten, panelen, ...). 

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

27gemiddelde U-waarde vloerenDe oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schildelen van het type 'vloer'  voorkomend in de eenheid (zoals bijvoorbeeld vloer op volle grond, vloer boven kelder, vloer boen buitenomgeving ...). Tussenvloeren worden niet in beschouwing genomen.

Van toepassing op EPC en /wiki/spaces/INF/pages/21496391

uitgedrukt in W/m²K.

28 maatregelenpakket

Indicator die aangeeft of een bestaande woning met een maatregelenpakket voldoet aan de Vlaamse Doelstelling voor 2050.

Zie https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/RP_fase2_LTdoelstelling.pdf

Van toepassing op EPC vanaf 1 januari 2019

Dimensieloos

29 energiedoelstelling

 Indicator die aangeeft of een bestaande woning voldoet aan de Vlaamse Doelstelling voor 2050. Dit kan door ofwel te voldoen aan het primair energieverbruik (< of = 100kh/m²) ofwel aan het maatregelenpakket.

Zie https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/RP_fase2_LTdoelstelling.pdf

 

Van toepassing op EPC vanaf 1 januari 2019

Dimensieloos

Gerelateerde Attributen
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.