:Ruimte

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

 Het begrip ‘ruimte’ is hier gebruikt als algemene omschrijving voor 'lokaal', 'vertrek', 'plaats', 'gang' …. Elk afsluitbaar lokaal binnen het beschermde volume moet apart gedefinieerd worden, ook als daarvoor geen ventilatie-eisen zijn volgens de Energieprestatieregelgeving (speciale ruimten, gangen, traphallen, ...).

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatieObject identificatie

11
2naam ruimteTekst niet beschikbaar (NB)

3naam ventilatiezonetekst

Geeft de naam weer van de ventilatiezone waartoe de ruimte behoort. Ventilatiesystemen worden opgedeeld in vier verschillende types: natuurlijke ventilatie, mechanische toevoerventilatie, mechanische afvoerventilatie, mechanische toe- en afvoerventilatie.

Indien in verschillende afgesloten delen van het gebouw onafhankelijke ventilatie-installaties voorkomen, al dan niet van een verschillend type volgens de indeling hierboven, dan vormt elk dergelijk deel een ventilatiezone.

11
4soort ruimte:soort Ruimte 

De soort ruimte bepaalt samen met de gebruiksoppervlakte, de geëiste debieten die van toepassing zijn op die ruimte, en de wijze waarop deze debieten moeten verwezenlijkt worden.

enkel indien de EPB-eenheid bestemming wonen heeft.
5ruimte-categorie:ruimte-categorie

De ruimte-catogorie bepaalt samen met de gebruiksoppervlakte, de geëiste debieten die van toepassing zijn op die ruimte, en de wijze waarop deze debieten moeten verwezenlijkt worden. Deze categorie wordt enkel ingevuld in geval van niet-residentiële ruimten.

01enkel indien de EPB-eenheid uit een niet-residentiële bestemming bestaat.
6soort niet-residentiële ruimte:soort niet-residentiële ruimte

ruimte-type gebaseerd op de betreffende ruimte-categorie volgens tabel 1 uit Bijlage X "Ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen". De soort niet-residentiële ruimte bepaalt de ontwerpbezetting (vloeroppervlakte in m²/persoon)

01enkel indien de EPB-eenheid uit een niet-residentiële bestemming bestaat.
7gebruiksoppervlaktegetal

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de ruimte omhullen. Voor trappen en hellende vloeren wordt de verticale projectie op het horizontale vlak beschouwd. Vides, trapgaten, liftschachten en dragende binnenwanden worden niet meegerekend bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte.

Bij de bepaling van de grenslijn van de ruimte, mag een incidentele nis of uitsparing of een uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak ervan kleiner is dan 0.5 m².

11uitgedrukt in m²
8type ruimte

:type Ruimte

Indicatie of het gaat over een bestaande of nieuwe ruimte

11
9vensters vervangen of toegevoegd?booleanindicatie of er in de betreffende ruimte vensters vervangen werden of toegevoegd.01van toepassing bij verbouwing of renovatie
10vereist toevoerdebietgetalopgelegd minimum toevoerdebiet. Bijlage IX en X van het Energiebesluit die verwijst naar een aantal paragrafen uit de Belgische norm NBN D 50- 001 legt de minimaal geëiste ontwerptoevoer- en ontwerpafvoerdebieten vast.01uitgedrukt in m³/h
11ontwerptoevoerdebietgetalhet gerealiseerd toevoerdebiet in de ruimte door de natuurlijke of mechanische toevoeropening(en)01uitgedrukt in m³/h
12vereist afvoerdebietgetalopgelegd minimum afvoerdebiet. Bijlage IX en X van het Energiebesluit die verwijst naar een aantal paragrafen uit de Belgische norm NBN D 50-001 legt de minimaal geëiste ontwerptoevoer- en ontwerpafvoerdebieten vast.01uitgedrukt in m³/h
13ontwerpafvoerdebietgetalhet gerealiseerd afvoerdebiet in de ruimte door de natuurlijke of mechanische afvoeropening(en)01uitgedrukt in m³/h
14vereist doorstroomdebietgetalopgelegd minimum doorstroomdebiet01uitgedrukt in m³/h
15ontwerpdoorstroomdebietgetalhet gerealiseerd doorstroomdebiet in de ruimte door de natuurlijke of mechanische doorstroomopening(en)01uitgedrukt in m³/h
Relatie overzicht

 

Gerelateerde Objecten