:Constructiedeel

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Hiermee worden verschillende soorten scheidingsconstructies bedoeld waaruit een schildeel of vlak is opgebouwd.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1categorie:type Constructiedeel

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'type Constructiedeel'.

01
2soort:soort Constructiedeel

Binnen een type constructiedeel kan je verschillende soorten definiëren

01enkel voor EPB is er een onderverdeling?
3naam constructiedeeltekstniet beschikbaar (NB)11
4is deel van:ConstructiedeelEen constructiedeel, vb. een vlak kan andere constructiedelen herbergen, vb. openingen.0n
5netto oppervlaktegetalDit is de totale oppervlakte van het constructiedeel zonder openingen. De oppervlakte van de constructie wordt berekend op basis van de buitenafmetingen01uitgedrukt in m². Voor EPB is dit de oppervlakte. Voor EPC is dit de restoppervlakte.
6bruto oppervlaktegetalDit is de totale oppervlakte van het constructiedeel inclusief alle openingen (deur, venster, paneel, glasbouwsteenwand)01uitgedrukt in m². Voor EPB is dit niet gekend. Voor EPC is dit de 'oppervlakte'.
7hoogte constructiedeelgetalniet beschikbaar (NB)01uitgedrukt in m
8breedte constructiedeelgetalniet beschikbaar (NB)01uitgedrukt in m
9diepte constructiedeelgetalniet beschikbaar (NB)01uitgedrukt in m
10perimeter constructiedeelgetalDit is de totale horizontaal gemeten lengte waarlangs de vloeroppervlakte van een vloer op volle grond grenst aan de buitenomgeving en aangrenzende onverwarmde ruimtes.01uitgedrukt in m
11hellinggetal

De helling is de hoek die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent:
- een plat dak heeft een helling van 0°;
- een verticale muur heeft een helling van 90°;
- een horizontale vloer heeft een helling van 180°;
- de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°.

11uitgedrukt in °
12oriëntatiegetal

De oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak. Bij conventie is de oriëntatie in de richting van het westen positief en in de richting van het oosten negatief. Dat betekent dat:
- een vlak dat op het zuiden is gericht, heeft een oriëntatie van 0°;
- een vlak dat op het westen is gericht, heeft een oriëntatie van 90°;
- een vlak dat op het oosten is gericht, heeft een oriëntatie van -90°;
- een vlak dat op het noorden is gericht, heeft een oriëntatie van 180° of -180°.

11uitgedrukt in ° en kan variëren tussen -180 ° en 180 °
13begrenzing:begrenzing

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'begrenzing'.

1

1
14isolatielaag:Isolatielaag

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Isolatielaag'.

0neigenschap van het constructiedeel als het een "muur", "dak", "vloer" of "plafond" betreft.
15glas:Beglazing

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Beglazing'.

 0 Enkel van toepassing voor "venster", "deur" en "gordijngevel".
16volledig beglaasdBooleanDuidt aan of een vlak of opening volledig uit glas bestaat.01ja/nee
17profiel:Profiel

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Profiel'.

 0 Enkel van toepassing voor "venster", "deur" en "gordijngevel".
18vulpaneel:Vulpaneel

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Vulpaneel'.

 0 Enkel van toepassing voor "venster", "deur" en "gordijngevel".
19ventilatieroosterBooleanDit veld geeft een indicatie (ja/nee) over de aanwezigheid van een ventilatierooster in de transparante constructie.01Enkel van toepassing voor "venster", "deur" en "gordijngevel".
20zonneweringBooleanDit veld geeft een indicatie (ja/nee) over de aanwezigheid van zonnewering in de transparante constructie.01Enkel van toepassing voor "venster", "deur" en "gordijngevel".
21glasbouwsteen:Glasbouwsteen

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Glasbouwsteen'.

01Enkel van toepassing voor "glasbouwsteen".
22U-waardegetalDe U-waarde van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. De U is het symbool voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: dikte en lambda-waarde van elk materiaal. Hoe lager de U-waarde van een constructiedeel, hoe minder warmte er verloren gaat.01Een U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K.
23Gemiddelde U-waarde venstersgetalGemiddelde U-waarde van alle vensters van een energie-eenheid01Een U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K.
24U-max-waardegetal

Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt. De geldende U-max-eis.


01

De energieprestatieregelgeving legt maximale U-waarden en minimale R-waarden op aan de scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur ...).

Voor bepaalde scheidingsconstructies worden maximale warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) opgelegd.

Dit wordt uitgedrukt in W/m²K. Enkel in geval van EPB gekend.

(voor vensters is dit dan de gemiddelde U-max-waarde)

25U-waarde berekendBooleanDuidt aan of de U-waarde berekend of gemeten is.01ja/nee
26U-waarde bekendBooleanDuidt aan of een U-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen.01ja/nee
27R-waardegetalDe R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen of de warmteweerstand van een materiaallaag aan. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.01Een R-waarde wordt uitgedrukt in m2K/W
28R-min-waardegetalMinimale warmteweerstand. De geldende R-min-eis.01

De energieprestatieregelgeving legt maximale U-waarden en minimale R-waarden op aan de scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur ...).

Voor bepaalde scheidingsconstructies gelden minimale warmteweerstanden (R-waarden).


uitgedrukt in m2K/W. Enkel in geval van EPB gekend

29R-waarde bekendBooleanDuidt aan of een R-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen.01ja/nee
30R-waarde berekendBooleanDuidt aan of de R-waarde berekend of gemeten is.01ja/nee
31constructie voldaan BooleanDuidt aan of het constructiedeel voldoet aan de minimale R-waarde of maximale U-waarde 0 1  ja/nee, is enkel ingevuld bij EPB
32bestaande constructie Boolean indicatie of het constructiedeel een bestaande scheidingsconstructie is waarvan de draagconstructie niet vernieuwd of nieuw gebouwd is (bijlag I van het transmissiereferentiedocument) 0 1 ja/nee, is enkel ingevuld bij EPB
33na-geïsoleerde constructiebooleanVanaf 1 januari 2015 is er sprake van na- isolatie vanaf het ogenblik dat aan een bestaand constructiedeel dat het beschermd volume omhult, een materiaallaag wordt toegevoegd met een warmtegeleidingscoëfficiënt kleiner of gelijk aan 0,2 W/mK.01ja/nee, is enkel ingevuld als het gaat over een bestaande constructie
34aanwezigheid oppervlakteverwarmingBooleanDuidt aan of er vloer- of wandverwarming aanwezig is het constructiedeel.01ja/nee
Relatie overzicht