:Energie eenheid

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT

Omschrijving

Bij een bepaalde :Levensfase bekijk je de gebouwde realiteit vanuit een bepaald energetisch gezichtspunt en definieer je één of meerdere energie-eenheden. Dat zijn ofwel EPC eenheden ofwel EPB eenheden.

Een energie-eenheid is een overkoepelende naam om delen of verzameling van de gebouweenheden te benoemen die onder het toepassingsgebied van EPB (EPB-plichtig) of EPC vallen.

  • een energie-eenheid is een organisch geheel. Het hoeft geen gebouweenheid zelf te zijn. Het is er altijd aan gelinkt, maar kan een deel van de gebouweenheid zijn, of een verzameling van gebouweenheden.
  • een energie-eenheid is tijdsgebonden en beschrijft de technische eigenschappen van een gebouweenheid in een levensfase van het gebouw.
Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1omschrijving energie-eenheid tekst beschrijving van de energie-eenheid 0 1 enkel in geval van EPB
2beschermd volumegetal

Het volume uitgedrukt in m² van alle ruimten in een gebouw die thermisch afgeschermd zijn van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. 

01Voor EPB kan een volume (beschermd volume) bv 800 m³ zijn, voor EPC misschien 1000 m³ omdat er voor beide eenheden andere delen in rekening gebracht worden.
3bestemming:bestemming

Een gebouw heeft één van volgende bestemmingen: wonen, niet-residentieel (dwz niet bestemd voor wonen) of industrieel.

11Voor EPC is de bestemming tot op heden altijd 'wonen'
4functie:functie

 nog uit te schrijven, in geval van niet-residentieel

0nEr is enkel een functie of meerdere functies per energie-eenheid, in geval van EPB, bestemming: niet-residentieel
5aard van de werken:aard van de werken

'Aard van de werken' bepaalt de werkzaamheden bij men bij een bouwproject uitvoert.

11
6verduidelijking aard van de werken:verduidelijking aard van de werken

'Aard van de werken' bepaalt de werkzaamheden bij men bij een bouwproject uitvoert.

01
7bouwvorm:bouwvorm

Een energie-eenheid kan een open, gesloten, of half-open bebouwing zijn.

01Voor EPB is dit bouwvorm, voor EPC is dit woongebouwtype
8bruto vloeroppervlaktegetalDe bruto vloeroppervlakte of bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= alle vloerverdiepingen) binnen het beschermde volume. In analogie met de berekening van het beschermde volume wordt ook hier gerekend met buitenafmetingen en wordt de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend.01uitgedrukt in m² (= SURFACE_GROSS uit tabel CERTIFICAAT)
9gebouwtype:type Gebouw

Het gebouwtype bepaalt meer in detail de algemene functie van het gebouw. De types zijn afhankelijk van de gekozen bestemming

1nVoor EPB is dit het gebouwtype, voor EPC is dit de bestemming van de eenheid
10inertie / thermische massa:inertie

De inertie beschrijft de zwaarte van de constructie of de effectieve thermische massa of capaciteit van de constructie

0n

enkel in geval van bestemming residentieel of wonen,

in geval van EPB is dit inertie, in geval van EPC is dit thermische massa

is gekend op niveau van de energiesector (dus mogelijk meerdere in één energiesector)

11thermische capaciteitgetal

De effectieve thermische capactieit is de som van de werkzame massa van alle constructiedelen die in de energie-eenheid zijn gelegen of de energie-eenheid omhullen

0n

enkel in geval van bestemming niet-residentieel of kantoor of school.

Uitgedrukt in kJ/K

is gekend op niveau van de energiesector (dus mogelijk meerdere in één energiesector)

12luchtdichtheidgetalv50-waarde of de meetwaarde van het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil. v50 = V50/At = lekdebiet van EP-volume bij 50 Pa/ totale verliesoppervlakte van het EP-volume bij 50 Pa01

uitgedrukt in m³/h.m². Indien geen luchtdichtheidsmeting werd uitgevoerd is dit lekdebiet gelijk aan 12 m³/hm².

in geval van EPC heet dit infiltratiedebiet

13verliesoppervlakte gebouwgetal

De totale verliesoppervlakten van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die het beschermd volume omhullen of omsluiten. Dit wordt berekend op basis van buitenafmetingen.

11uitgedrukt in m² (= Verliesoppervlakte uit tabel K_resultaat)
14verliesoppervlakte energie-eenheidgetal

De totale verliesoppervlakte van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die de energie-eenheid omhullen of omsluiten. Dit wordt berekend op basis van buitenafmetingen.

11uitgedrukt in m² (= Verliesoppervlakte subdossier uit tabel K_resultaat)
15is deel van:Energie eenheid

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Energie eenheid'.

0n
16luchtdichtheidgetalv50-waarde of de meetwaarde van het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil. v50 = V50/At = lekdebiet van EP-volume bij 50 Pa/ totale verliesoppervlakte van het EP-volume bij 50 Pa01

uitgedrukt in m³/h.m². Indien geen luchtdichtheidsmeting werd uitgevoerd is dit lekdebiet gelijk aan 12 m³/hm².

in geval van EPC heet dit infiltratiedebiet

17ruimte:Ruimte

 Het begrip ‘ruimte’ is hier gebruikt als algemene omschrijving voor 'lokaal', 'vertrek', 'plaats', 'gang' …. Elk afsluitbaar lokaal binnen het beschermde volume moet apart gedefinieerd worden, ook als daarvoor geen ventilatie-eisen zijn volgens de Energieprestatieregelgeving (speciale ruimten, gangen, traphallen, ...).

0n
18schildeel:Schildeel

Door de gebouwschil gaat er warmte verloren. De gebouwschil of (warmte)verliesoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van alle schildelen die het beschermde volume scheiden van de niet-verwarmde omgeving. Onder een schildeel wordt de constructie over haar totale dikte verstaan die het beschermde volume scheidt van zijn omgeving.

0n
19EPvolumetekst

Elk deelvolume dat op zich aan een energieprestatie-eis
voor een woongebouw moet voldoen, wordt een 'EPW-volume' genoemd. Indien nodig
gebeurt een verdere opsplitsing in energiesectoren om verschillende types installaties correct
te kunnen inrekenen.

0nDe oververhittingsindicator wordt berekend per energie-sector (EPB-software Vlaanderen) of per EPW-volume (3G-software). In het veld EPB-volume staat de zone (EPW-volume of energiesector) waarover de overhittingsindicator wordt berekend
20verbouwjaardatumHet verbouwjaar zoals bepaald volgens het inspectieprotocol01
21indicatie gebruik:Gebruiksindicator

Duidt aan hoe de energie eenheid gebruikt wordt, met specifieke aandacht voor energieverbruik.

0nvb. aantal bedden in een ziekenhuis
Relatie overzicht

Gerelateerde Objecten