:Gebouweenheid

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gemeenschappelijke ruimte.Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig.

Een gebouweenheid kan ook een /wiki/spaces/INF/pages/21496460 zijn.

Gebouweenheden worden overgenomen uit het /wiki/spaces/WON/pages/9863453.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

11
2ligging:Ligging

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Ligging'.

11


3is wooneenheid voor VEAboolean

Elke eenheid in een woongebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren.

01De energieprestatieregelgeving bepaalt hoe het VEA een wooneenheid interpreteert. Dit kan afwijken van hoe andere entiteiten binnen de Vlaamse Overheid een wooneenheid definieren.
4type woning:type Woning premieGeeft aan of de investering werd uitgevoerd in een woning dan wel een appartement.01In kader van premies voor energiebesparende maatregelen. Het geeft aan of de investering werd uitgevoerd in een woning dan wel een appartement.
5fotolinkEen afbeelding van de woning of het gebouw01Is verplicht aanwezig sinds december 2014 voor EPC bestaand en op vrijwillige basis bij EPB of voor 2014 bij EPC
6netaansluiting:MeterBetreft of een gebouweenheid of wooneenheid aangesloten is op het distributienet aan de hand van een meter. Een meter is gelinkt aan een verbruiksplaats.0nEr kunnen geen, 1 of meerdere aansluitingen zijn aan het distributienet aan de hand van een of meerdere meters.BRON van deze informatie: distributienetbeheerders Eandis of Infrax
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten
Bron

Werkgroep Gebouwenregister 07 van