:Opwekkingstoestel

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Het opwekkingstoestel is het toestel dat instaat voor de ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, koeling of bevochtiging. De opwekker kan ook gemeenschappelijk zijn voor meerdere types installaties.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1soort opwekkingstoestel:soort opwekkingstoestel

Er zijn verschillende soorten opwekkingstoestellen, we brengen ze onder in drie groepen: plaatselijke, centrale en gedeelde systemen voor verwarming, koeling, sanitair warm water en bevochtiging.

01
2type opwekkingstoestel:type opwekkingstoestel

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'type opwekkingstoestel'.

01bij EPB type opwekking, bij EPC installatietype
3type warmwaterproductie:type warmwaterproductie

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'type warmwaterproductie'.

01enkel in geval van EPC, en bij soort opwekking: afstandsverwarmig
4naam toesteltekst


01
5toestel binnen het beschermd volumebooleanindicatie of het toestel al dan niet binnen of buiten het beschermde volume staat01
6preferentie:prefentie ketelindicatie of het toestel het preferente of niet preferente toestel of een ander toestel is.01


7label toestel:label ketel

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'label ketel'.

01

in geval van EPC

in geval van premies: productlabel


8fabricagejaar ketelgetaljaartal van fabricage van de ketel01enkel in geval van EPC
9ouderdom vervangen ketelgetalOuderdom van de vervangen ketel01enkel in geval van premies
10energiedrager:type Energiedrager

Een energiedrager is een stof of verschijnsel dat gebruikt kan worden om een mechanische kracht of warmte te produceren, of om chemische of fysische processen teweeg te brengen. Het is elk systeem of elke substantie die energie bevat om ze later of elders om te zetten naar bruikbare energie.

01


11opwekkingsrendement ruimteverwarminggetal

het ketelrendement van het toestel bij 30 % deellast, of het 30%-deellastrendement

01uitgedrukt als een decimaal getal met twee cijfers na de komma
12opwekkingsrendement sanitair warm watergetal

Het opwekkingsrendement van SWW hangt af van het type toestel en of er onmiddelijke opwarming of warmteopslag plaatsvindt.

01uitgedrukt als een decimaal getal met twee cijfers na de komma
13nominaal vermogengetal

dit is het nominaal nuttig vermogen van de ketel, de warmtepomp

01

uitgedrukt in kW

14thermisch vermogengetalDit is het thermisch vermogen in kW (voor warmtepomp en voor condensatieketel).01uitgedrukt in kW
15elektrisch compressorvermogengetalDit is het elektrische inputvermogen van de geplaatste warmtepomp in kW (enkel voor elektrisch aangedreven warmtepompen). 01uitgedrukt in kW
16geïnstalleerd gasvermogengetalDit is het gasvermogen (input) van de geplaatste warmtepomp in kW (enkel voor gasaangedreven warmtepompen).01uitgedrukt in kW
17naam warmtepomptekst

Een warmtepomp is een duurzaam energiesysteem die energie uit de bodem, het grondwater of de buitenlucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om de woning te verwarmen of sanitair warm water te bereiden

01enkel ingevuld indien het opwekkingstoestel een warmtepomp is
18SPF warmtepompgetal

Seizoensprestatiefactor van de warmtepomp. Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem, hoe hoger de seizoensprestatiefactor (SPF). De SPF omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren

01enkel ingevuld indien het opwekkingstoestel een warmtepomp is
19hoofdtype warmtepomp:hoofdtype warmtepompGeeft aan of de geplaatste warmtepomp elektrisch dan wel gasaangedreven is.01enkel ingevuld indien het opwekkingstoestel een warmtepomp is, en in geval van toekenning van een premie
20type warmtepomp:type warmtepomp

Er zijn verschillende types warmtepompen, afhankelijk van het type warmtebron en het type warmteafgiftemedium.

  • het type ‘Warmtebron’: bodem, grondwater, enkel buitenlucht, enkel afgevoerde lucht of afgevoerde lucht vermengd met buitenlucht;
  • het type ‘Warmteafgiftemedium’: water, ruimtelucht, enkel toegevoerde ventilatielucht of toegevoerde ventilatielucht & gerecirculeerde lucht.


01

enkel ingevuld indien het opwekkingstoestel een warmtepomp is

voor EPC is dit medium warmtepomp

voor premies verwijst dit naar 'specifiek type warmtepomp' of 'subtype warmtepomp'

21technologie WKK:technologie WKKIn een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) worden gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd.01enkel in geval van gebouwgebonden WKK als type opwekkingstoestel
22elektrisch vermogen WKK:vermogen WKKdit is het nominaal nuttig ellektrisch vermogen van de WKK-installatie01enkel ingevuld voor WKK
23ontwerpretourtemperatuurgetalontwerpretourtemperatuur van de ketel01

uitgedrukt in °C

De waarde staat standaard op 70° C (= waarde bij ontstentenis), maar als de ontwerpretourtemperatuur gekend is, kan die waarde worden ingevuld. Een lagere ontwerpretourtemperatuur leidt tot een beter opwekkingsrendement en dus tot een beter E-peil.

24kwaliteitseis voldaan booleanDuidt aan of de installatie voor ruimteverwarming (in dit geval een warmtepomp) voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen 0enkel van toepassing in geval er een eis is op vlak van hernieuwbare energie (EPB) en het opwekkingstoestel een warmtepomp betreft.
25type vervangingtekstGeeft aan of de nieuwe ketel geplaatst werd ter vervanging van een oude ketel dan wel een hoge rendementsketel.

in geval van premies voor een ketel
26vervanging van elektrische verwarmingbooleanEen binair veld dat aangeeft of de warmtepomp werd geplaatst ter vervanging van elektrische verwarming.01in geval van premies voor een warmtepomp: ja/nee
27vervanging in niet-aardgasgebiedBooleanEen binair veld dat aangeeft of de warmtepomp werd geplaatst op een adres waar geen aardgasnet aanwezig is.01in geval van premies voor een warmtepomp: ja/nee
Relatie overzicht

Gerelateerde Objecten
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.

    |