Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving
Excerpt

 niet beschikbaar (NB)

Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGeldige waarden
niet beschikbaar (NB)
#waardebeschrijvingtoelichting
1vergunning aangevraagd

De stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 


2melding geplaatstEr wordt melding gedaan van werken bij de stedenbouwkundige dienst.
3vergunning verleendDe stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning wordt verleend. 
4vergunning niet verleendniet beschikbaar (NB)
5vergunning ingetrokkenniet beschikbaar (NB)6vergunning vervallenDe stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning is niet verleend. 
5vergunning ingetrokkenDe stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning is ingetrokken.Na kennisneming van het feit dat er een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd kan men binnen een termijn van 60 dagen evenwel nog een verzoek tot schorsing en/of vernietiging (annulatie) indienen bij de Raad van State. Als de Raad van State het verzoek tot schorsing inwilligt, dan mag er geen geldige verdere tenuitvoerlegging worden gegeven aan de stedenbouwkundige vergunning. Deze mogelijkheid om naar de Raad van State te stappen is ook weggelegd voor derden.
6vergunning vervallenDe stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning is vervallen.

Een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd na 1 mei 2000, vervalt:

 1. Als u binnen twee jaar niet met de verwezenlijking van de vergunning van start bent gegaan. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning in laatste administratieve aanleg werd verkregen. Symbolische handelingen, zoals plaatsen van een werfkeet, een afsluiting en wat stenen, zijn zeker onvoldoende.
 2. Als de werken gedurende meer dan twee jaar zijn onderbroken,
 3. Als het gebouw niet winddicht is binnen drie jaar na de aanvang van de werken (indien het om gebouwen gaat). Vanaf 1 september 2009 is een fasering van stedenbouwkundige vergunningen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als het over meerdere gebouwen gaat. 
7werken gestartniet beschikbaar (NB)

8werken beëindigdniet beschikbaar (NB)
9gebruiksklaargeslooptniet beschikbaar (NB)
10geslooptgesplitstniet beschikbaar (NB)
11gesplitstsamengevoegdniet beschikbaar (NB)
12samengevoegdverkoopniet beschikbaar (NB)
13verkoopverhuurniet beschikbaar (NB)
14verhuurniet beschikbaar (NB)15in gebruikDe :EPB-eenheid of :EPC-eenheid wordt in gebruik genomen met de werken die in de vergunning gedefinieerd werden.

Deze datum wordt opgenomen in het /wiki/spaces/INF/pages/21496391 om de termijn te bepalen waarop de aangifte moet ingediend worden.

Om het moment van ingebruikname van een gebouw te definiëren, wordt er een onderscheid gemaakt naargelang van de 'aard van het werk'.

Bij nieuwbouw (of hieraan gelijkgesteld) vindt de ingebruikname van het gebouw plaats op het moment dat de aangifteplichtige naar het gebouw verhuist. Gebouwen die leeg blijven staan (bijvoorbeeld een appartement dat te huur wordt aangeboden) wordt de datum van ingebruikname van het gebouw conventioneel gelegd op drie maanden na de datum van definitieve goedkeuring van de elektriciteitskast door een erkend onafhankelijk keuringsorganisme.

Bij de andere werkzaamheden bepaalt de verslaggever de datum van ingebruikname in overleg met de gebruiker. Het is niet altijd gemakkelijk om één definitief moment vast te leggen. Hierna volgen een aantal voorbeelden:

-             Er is aan de volgende basiscomfortvoorwaarden voldaan:

-             er is stromend water, de waterteller is aangesloten op het individuele binnennet;

-             de ruimteverwarming of warmwatervoorziening werkt;

-             de elektriciteitskast beschikt over een definitieve goedkeuring afgeleverd door een erkend onafhankelijk keuringsorganisme;

-             er wordt energie verbruikt, zelfs al is het enkel om de instandhouding van het gebouw te garanderen, bijvoorbeeld basisverwarming zodat de leidingen niet bevriezen.

-             De ruimte waaraan werkzaamheden uitgevoerd zijn, fungeert opnieuw als leefruimte.

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Attributen (of objecten)
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  max1000
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel in ("attribuut","object") AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":levenssubfase\""
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 Werkgroep Gebouwenregister 07 van  

Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)